SLG-600V SPX-TA family SLG-55 SLG-150V SLG-30 WORK TESTING LABO
マシンビジョン製品展示会情報
2020/1/12更新

SPX-TA200へ

自然空冷で世界最高照度を達成。

SLGへ

SLG-600V / 600V-FC 弊社従来品の7倍以上の光量を実現。